Algemene voorwaarden Topkralen

Artikel 1 – Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Topkralen.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Topkralen, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
  3. Topkralen is niet aansprakelijk voor gevolgschade die klant of een derde ter zake van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden indien zij schriftelijk door Topkralen zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 2  - Aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen op de Topkralen webwinkel zijn verblijvend. Topkralen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

2.3.Topkralen ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouwd te beschrijven en/of af te beelden. Alle opgaven en beschrijvingen van Topkralen  van zijn producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en afbeeldingen zijn slechts indicatief. Topkralen kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 

3.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud

3.2 De ordernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Topkralen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4 – De Prijzen

 

4.1. Alle prijzen van de producten zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Topkralen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

4.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.3. Alle prijzen zijn zonder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Topkralen niet verplicht het product volgens de foutieve rijs te leveren.

 

Artikel 5 – Betaling

 

5.1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

5.2. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen zijn alle eventuele transactiekosten voor de klant.

5.3. De bestelling wordt naar de klant verstuurd alleen nadat betaling is compleet voldaan.

 

Artikel 6 – De levering

 

6.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Topkralen kenbaar heeft gemaakt. Indien een wijzing in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

6.2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

6.3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Topkralen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De klant heeft recht om vervangend artikel zelf te kiezen voor eventuele prijzen of als artikel was gekozen tijdens afgelopen aanbieding met aanbieding prijzen.  Bij de bezorging zal dit artikel op factuur worden ook gemeld. Bij vervangende artikelen gelden herroeppingsrecht.

6.4. Wij verzenden uw aankopen in luchtkussen enveloppen of in pakketdozen. Indien uw pakket niet door de brievenbus past krijgt u hierover een bericht.

 

Artikel 7 – Garantie

 

7.1. Topkralen staat er voor dat de producten volden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.

7.2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 dagen na levering aan de Topkralen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Retourzending dient voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.

7.3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoond, kunt u de producten retourneren voor een tegoedbon of terugbetaling. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.

7.4. De garantie geld niet indien:

  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken en/of gebruiken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Topkralen en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De artikel is handgemaakt product.

7.4. De garantie voor handgemaakte producten zijn

7.5. Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik voor kinderen en baby’s.

 

Artikel 8 – Retourneren van producten

 

8.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden  gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Topkralen bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan Topkralen retourneren, conform de door Topkralen verstrekte redelijke en duidelijke instrukties.

8.3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Topkralen. Het kenbaar make dient de klant te doen middels het klachtenformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Topkralen heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5. Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.6. Indien de klant een bedraag betaald heeft, zal de Topkralen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het

Product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier.

8.7. Topkralen behoud het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Topkralen of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.8. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Topkralen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Topkralen de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Topkralen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. De klant dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen ten opzichte van de werkelijkheid.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 

9.1. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Topkralen tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die  de klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

9.2. Verlies en beschadigings-risico na verzending: Topkralen verlengt het verlies en beschadigings-risico door PostNL bij zakelijke klanten. Alle artikelen worden door ons zodanig verpakt dat de kans op beschadiging zeer gering is.

 

Artikel 10 – Privacy

 

10.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Topkralen. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3. Topkralen neemt daarbij de van toepassing zijde privacyregel- en wetgeving in acht. Topkralen vertrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Topkralen serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht met bijbehorende product foto's kenbaar te maken per e-mail:  info@topkralen.nl 

11.3. Topkralen zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk (per post of e-mail) berichten.

11.4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Topkralen naar zijn keuze of geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillen

 

12.1. Op overeenkomsten tussen Topkralen en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 13 – Contact gegevens Topkralen

 

Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met

Topkralen

Anna Blamanstraat 36

2135PT Hoofddorp

e-mail: info@topkralen.nl

Topkralen is een geregistreerde handelsmerk, ingeschreven onder nummer 69221979 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Het BTW nummer is NL002499343B92

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2023 Topkralen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel